မင်းနဲ့စပြီး မင်းနဲ့ပဲ ဆုံးချင်တယ်

မင်းနဲ့စပြီး မင်းနဲ့ပဲ ဆုံးချင်တယ်

မင်းနဲ့စပြီး မင်းနဲ့ပဲ ဆုံးချင်တယ် ။ ချစ်လို့ပဲ ချည် ချည် မချစ်လို့ပဲချည်ချည် ကိုယ့်ရစ်လုံးမှာပဲ ချည်ပါ.........😁😁...

မင်းနဲ့စပြီး-မင်းနဲ့ပဲ-ဆုံးချင်တယ်-49
Ngày: 31/12/2019 - đăng bởi: aungyekyaw
aungyekyaw 12/31/2019 10:26:53 AM

Tag: #Timeline:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ